1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijk: reev GmbH

Adres: Sandstraße 3
80335 München

E-mailadres: info@reev.com

Telefoon: 08921538970

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze medewerker voor privacybescherming op het volgende adres bereiken:

SiDIT GmbH
Langgasse 20
97261 Güntersleben
E-mail: info@sidit.de
Website: https://sidit.de/

3. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens bij sollicitaties en aan de hand van sollicitatieprofielen op sollicitatieportalen en type en doel van het gebruik ervan

3.1. Verzameling en opslag

Wanneer

 • u voor de eerste keer contact met ons opneemt,
 • u bij ons solliciteert,
 • wej voor de eerste keer op grond van uw sollicitantenprofiel zoals bijv. Experteer en/of Indeed contact met u opnemen of
 • we voor de eerste keer op grond van uw profiel op professionele social-media-platforms zoals bijv. LinkedIn en/of XING contact met u opnemen,

dan verwerken we meestal de volgende informatie:

 • aanspreekvorm, voornaam, achternaam,
 • adres,
 • een geldig eMailadres,
 • telefoonnummer (vaste nummer en/of mobiele nummer),
 • alle andere gegevens, die u in uw sollicitatiedocumenten opgeeft (vooral cv, referenties)
 • alle andere gegevens, die u in uw sollicitantenprofiel op sollicitantenplatforms openbaar hebt gemaakt
 • alle andere gegevens, die u in het sollicitatieproces hebt opgegeven (de sollicitatievragenlijst, sollicitatiegesprekken, enz.) 
 • vrijwillig opgegeven categorieën van persoonsgegevens 

3.2 Waarvoor verwerken we uw gegevens (doel van de verwerking) en op basis van welke rechtsgrondslag?

Hierna informeren we u over wat en op welke rechtsgrondslag we uw gegevens verwerken.

3.2.1. Voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen en precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 letter b DSGVO) (Duitse algemene verordening gegevensbescherming)

We verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van contractuele verplichten en precontractuele maatregelen met u, met name

 • voor de interne verwerking van uw sollicitatie
 • voor het uitvoeren van het sollicitatieproces
 • voor correspondentie met u
 • voor het aangaan van of het beëindigen van een arbeidsrelatie
 • voor het uitvoeren of vervullen van rechten en plichten volgens de wet of een collectieve arbeidsovereenkomst, een zakelijke of dienstenovereenkomst
 • voor de afwikkeling van eventuele aanwezige aansprakelijkheidsclaims en het geldig maken van eventuele aanspraken tegen u.

3.2.2 Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO) (Duitse algemene verordening gegevensbescherming)

In principe verwijderen we uw gegevens uiterlijk 6 maanden na beëindiging van het sollicitatieproces, voor zover er geen andere redenen voor het bewaren zijn, zie onder punt 4. Als u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van een “sollicantenpool” hebt gegeven, verwijderen we deze uiterlijk drie jaar na het verlenen van uw toestemming. Doel van de “sollicitantenpool” is om u te kunnen overwegen voor toekomstige vacatures.

U kunt altijd toestemmingen met werking voor de toekomst intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen, die u ons voor het in werking treden van de DSGVO (Duitse algemene verordening gegevensbescherming), dus voor 25 mei 2018 hebt verleend. We brengen u op de hoogte, dat door het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

3.2.3. Op grond van wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1 letter c DSGVO)

We zijn onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke verplichtingen volgens de handelsvoorschriften voor bewaring en documentatie (uit HGB (Duits handelswetboek), StGB (Duits wetboek van strafrecht) of AO (Duitse belastingverordening)).

3.2.4. De verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens (art. 9 lid 2 DSGVO)

We verwerken de door u opgegeven bijzondere categorieën persoonsgegevens, wanneer u ons toestemming volgens art. 9 lid 2 a) DSGVO hebt gegeven of de verwerking vereist is, om ons in staat te stellen uw rechten uit te oefenen op grond van arbeids- en socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht en om te voldoen aan onze verplichtingen in dit verband.

4. Doorgeven van gegevens aan derden en taakverwerkers

Ook bij het doorgeven van persoonsgegevens gaat het om een verwerking in de zin van de hierboven genoemde paragraaf 2.2. We willen u op deze plek nog een keer apart over het onderwerp doorgeven aan derden informeren. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Om deze reden zijn we heel voorzichtig als het gaat om gegevens door te geven aan derden.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt meestal om de volgende redenen:

 • taakverwerkers, waarmee we een overeenkomst volgens art. 28 DSGVO gesloten hebben
 • boekhouding (bijv. belastingadviseur)
 • Rechtsgeschillen (bijv. advocaat)
 • Communicatieplatform (bijv. eMail, WhatsApp, andere Messenger-diensten)

5. Verwijdering

Uw persoonsgegevens worden door ons verwijderd, voor zover deze voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn, de verwerking niet voor de uitoefening van het recht tot vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een rechtelijke plicht, om redenen van het openbare belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig zijn.

6. Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht:

 • volgens art. 7 lid 3 DSGVO uw eerder gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we de verwerking van gegevens, die betrekking had op deze toestemming voor toekomstige verwerking niet meer mag worden uitgevoerd;  
 • volgens art. 15 DSGVO informatie over uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt te verlangen. U kunt met name informatie over de doelen van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën ontvangers, aan wie uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt, de geplande duur van de opslag, het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperken van de verwerking of intrekking, het bestaan van hetrecht om een klacht in te dienen, de herkomst van hun gegevens, als deze niet bij ons worden verzameld, en over het bestaan een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig zinvolle informatie over de details ervan te verlangen;  
 • volgens art. 16 DSGVO direct om de rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verlangen;  
 • volgens art. 17 DSVGO het wissen van uw persoonsgegevens te verlangen die bij ons zijn opgeslagen, voor zover deze voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn, de verwerking niet voor de uitoefening van het recht tot vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een rechtelijke plicht, om redenen van het openbare belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig zijn;  
 • volgens art. 18 DSGVO de beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwerking ervan afwijst en we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze gebruikt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u volgens art, 21 DSGVO bezwaar hebt gemaakt tegen de  verwerking.
 • volgens art. 20 DSGVO uw persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gebruikelijke en door een machine te lezen formaat te ontvangen of het versturen aan een andere verantwoordelijke te verlangen en  
 • volgens art. 77 DSGVO bij een toezichthoudende instantie een klacht in te dienen. Meestal kunt u zich hiervoor melden bij een toezichthoudende instantie van uw vaste woon- of verblijfplaats of werkplek. 

7. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 21 DSGVO, voor zover daarvoor gronden bestaan die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Als u uw recht op bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u gewoon een e-mail naar info@reev.com

Vragen?

Doe een productaanvraag of
neem contact op met onze salesafdeling.