Wij beheren onze websites volgens de hieronder geregelde beginselen: Wij verbinden ons ertoe de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven en trachten steeds rekening te houden met de beginselen van gegevensvermijding en gegevensminimalisering.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

a) De verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

reev GmbH

Sandstraße 3
80335 München

Tel: +49 (0) 89 21538970

eMail: legal@reev.com

Website: https:reev.com

 

b) De functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

SiDIT GmbH
Langgasse 20
97261 Güntersleben
eMail: info@sidit.de
Website: https://sidit.de/

2. Verklaring van begrippen

Wij hebben onze privacyverklaring vormgegeven volgens de beginselen van duidelijkheid en transparantie. Indien er desondanks onduidelijkheden zijn met betrekking tot het gebruik van verschillende begrippen, dan kunnen de betreffende definities hier worden geraadpleegd.

3. Rechtsgrond inzake verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres etc. alleen indien hiervoor een wettelijke basis bestaat. Hierbij komen conform de AVG met name de volgende regelingen in aanmerking:

 

 • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub a AVG: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub b AVG: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub c AVG: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub d AVG: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub e AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

We wijzen u er echter in de betreffende passages van deze privacyverklaring nog eens op, op welke rechtsgrond de verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt.

4. Overdracht van de persoonsgegevens

Ook bij overdracht van persoonsgegevens gaat het om een verwerking in de zin van paragraaf 3. Op deze plek willen we u echter nogmaals apart informeren over het onderwerp overdracht aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons nauw aan het hart. Om deze reden zijn wij bijzonder voorzichtig als het gaat over het overdragen van uw gegevens aan derden.

Overdracht aan derden vindt daarom slechts plaats als er een rechtsgrond voor de verwerking bestaat. Wij dragen bijvoorbeeld persoonsgegevens aan personen of ondernemingen over die voor ons werkzaam zijn als verwerker conform artikel 28 AVG. Verwerker is eenieder die in opdracht van ons – met name in een instructie- of controleverhouding ten aanzien van ons – persoonsgegevens verwerkt.

Conform de voorschriften van de AVG sluiten wij met elk van onze verwerkers een overeenkomst om deze te verplichten tot naleving van de voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en om daarmee een omvattende bescherming te waarborgen.

5. Bewaartermijn en verwijdering

Uw persoonsgegevens worden door ons verwijderd indien deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt, de verwerking niet noodzakelijk is voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, of om te kunnen voldoen aan een juridische verplichting om redenen van algemeen belang, voor het uitoefenen van claims of ter verdediging van rechtsaanspraken.

6. SSL-encryptie

Deze website maakt, om veiligheidsredenen, gebruik van SSL-encryptie en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijvoorbeeld de aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresbalk van de browser van “http://” wisselt naar “https://” en aan het slot tekentje in de adresbalk.

Indien SSL-encryptie is geactiveerd kunnen gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden meegelezen.

7. Cookies

Op ons webportal maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine datapakketjes die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat worden opgeslagen indien u onze website bezoekt. Deze cookies dienen ertoe informatie in combinatie met het gebruikte eindapparaat vast te leggen.

Bij het gebruik van cookies is er een onderscheid tussen de technisch noodzakelijke en de “overige” cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn van toepassing indien deze absoluut noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door u gewenste dienst van de informatiemaatschappij beschikbaar te stellen.

a. Sessiecookies

Om het gebruik van ons aanbod voor u aangenaam vorm te geven, maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies (bijvoorbeeld bij taal- of schriftkeuze, winkelmandje etc.). Deze sessiecookies vallen onder de categorie technisch noodzakelijke cookies en worden na het verlaten van onze site automatisch verwijderd. De rechtsgrond voor de cookies komt voort uit artikel 6, lid 1, sub 1, sub c AVG, een wettelijke toestemming.

b. CleanTalk anti-spamcontrole

Wij maken gebruik van de dienst “Clean Talk” die de website beschermt tegen spam. Het gebruik geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Uit veiligheidsoverwegingen, en als bescherming tegen spam, worden uw gegevens verwerkt in de Clean Talk Cloud Service en voor maximaal 45 dagen opgeslagen in logfiles. Na afloop van de genoemde termijn worden deze gegevens volledig verwijderd. CleanTalk kan informatie over de spamactiviteit van IP- of e-mailadressen gebruiken om alle met zijn dienst verbonden websites passende anti-spambescherming aan te bieden.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door CleanTalk kan worden gevonden in de privacyverklaring van CleanTalk Inc.: https://cleantalk.org/publicoffer#privacy

c. IPAPI.CO

Ten behoeve van automatische lokalisering van de plaats, het land, de tijdzone en de toegang tot de website met de computer of het mobiele eindapparaat en van de internetaanbieder en de routinginformatie (IP-adres) gebruiken wij de tool IPAPI (www.ipapi.co) van Kloudend.inc. De tool dient ertoe de inhoud van onze website aan de hand van de informatie met betrekking tot de lokalisatie aan te passen en beter op de betreffende bezoeker aan te passen. Bovendien dient de tool ter bescherming tegen aanvallers en bots. De rechtsgrond van de gegevensverwerking komt voort uit ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons hiervoor noodzakelijk gerechtvaardigd belang ligt daarbij in het grote nut dat de hierboven beschreven functies hebben voor ons aanbod. De lokalisering van uw plaats maakt het ons met name mogelijk een vraaggerichte reactie en optimalisatie van ons aanbod te realiseren en vergemakkelijkt de technische realisatie van onze website. De privacyverklaring van Kloudend.inc treft u aan op: https://ipapi.co/privacy/

Cookie-instellingen

7.1 Cookies

   Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

   *xxx staat voor uw für Google Analytics Property ID

   **xxx staat voor Cookiebeleid-ID

   ***xxx staat voor Gebruikers-ID

   Aanbieder Cookies Doel Duur Datenschutzerklärung des Anbieters
   Didomi euconsent Dit cookie omvat de IAB TCF-toestemmingsreeks en toestemmingsinformatie voor alle standaard IAB-aanbieders en -doeleinden. 1 jaar https://privacy.didomi.io/en/policy
   Google DoubleClick DSID Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om geïndividualiseerde reclame te tonen. 1 jaar https://policies.google.com/privacy
   Google DoubleClick DSID Gebruikt door Google DoubleClick om de handelingen van de gebruiker op de website na het bekijken van of het klikken op een van de advertenties van de aanbieder te registreren en te rapporteren, met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte reclame aan de gebruiker te tonen. 1 jaar https://policies.google.com/privacy
   Google 1P_JAR, DV, NID Deze cookies slaan uw voorkeursinstellingen op, volgen hoe u onze website gebruikt om u advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn. Max. 2 jaar https://policies.google.com/privacy
   Google AID, DSID, TAID, ANID, OTZ Coördinatie van de advertenties die voor u worden weergegeven op verschillende apparaten en het meten van conversiegebeurtenissen. Max. 2 jaar https://policies.google.com/privacy
   Google APISID, CONSENT, SID, HSID, SAPISID, SSID, SIDCC Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te authenticeren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

   SIDCC – 3 month;

   CONSENT – 20 jaar;

   anderen – 2 jaar

   https://policies.google.com/privacy
   Google _ga, _gid Opstellen van statistieken over het gebruik van de website.

   _ga – 2 jaar; _gid – 24

   stunden

   https://policies.google.com/privacy
   Google _gat gtag xxx* Google Analytics cookie voor het beperken van het aantal verzoeken. 1 minuut https://policies.google.com/privacy
   Google Secure-APISID, _Secure-3PAPISID, Secure-3PSID, _Secure-HSID, _Secure-SSID Gebruikt voor targetingdoeleinden om de interesses van websitebezoekers te profileren en zo relevante en gepersonaliseerde Google-reclame weer te geven. 6 maanden tot 2 jaar https://policies.google.com/privacy
   Facebook -fbp Identificatie van gebruikers die de website reeds hebben bezocht. 3 maanden https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
   Salesforce visitor id<accountid> De bezoekerscookie bevat een unieke bezoekers-ID en de unieke ID voor uw account. De account-ID zorgt ervoor dat de bezoeker in het juiste Pardot-account wordt geregistreerd. Deze cookie wordt voor bezoekers aangemaakt door de Pardot tracking code. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
   Salesforce pi_opt_in<accountid> Als de opt-in voorkeuren voor tracking zijn ingeschakeld, worden de pi_opt_in cookies ingesteld met een waarde waar of onwaar wanneer de bezoeker in- of uitschakelt van tracking. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
   Salesforce visitor_id<accountids-hash De visitor hash cookie bevat de account ID en slaat een unieke code op. Deze cookie is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat een kwaadwillende gebruiker niet kan doen alsof hij een bezoeker van Pardot is en toegang kan krijgen tot de relevante prospectinformatie. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
   Salesforce Ipv<accountid> Dit LPV-cookie is ingesteld om te voorkomen dat Pardot meerdere paginabezoeken aan een enkel item binnen een sessie van 30 minuten bijhoudt. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
   Salesforce pardot Een sessiecookie met de naam pardot wordt in uw browser geplaatst terwijl u als gebruiker bij Pardot bent aangemeld of wanneer een bezoeker een formulier, landingspagina of pagina met Pardot-trackingcode opent. De cookie geeft een actieve sessie aan en wordt niet gebruikt voor tracking. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
   Borlabs Cookie Solution _jubeuconsent, _jub_cs-xxx** Worden gebruikt door Borlabs Cookie Extensie
   gebruikt om voorkeuren voor toestemming te geven om Cookies op te slaan.
   1 jaar https://de.borlabs.io/datenschutz/
   WordPress wp-settings-xxx*** Wordt gebruikt om de wp-admin configuratie van een gebruiker te onderhouden. 1 jaar https://de.wordpress.org/about/privacy/cookies/
   WordPress wordpress_test_cookie Test of een cookie kan worden ingesteld. Tot het einde van de browsing sessie. https://de.wordpress.org/about/privacy/cookies/

   8. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en het doel waarmee zij verzameld worden

   a) Externe hosting 
   Onze website wordt gehost door Kinsta Inc (8605 Santa Monica Blvd #92581 West Hollywood, CA 90069, USA). Daarom worden alle persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld, opgeslagen op de servers van onze hoster, tenzij er sprake is van een externe dienst van een derde partij. Dit kunnen het IP-adres, uw e-mailadres, communicatiegegevens en dergelijke zijn. Om welke specifieke persoonsgegevens het gaat, kunt u hier vinden onder de afzonderlijke functies en diensten die door ons worden toegelicht. Als wij gebruik maken van een externe dienst van een derde partij, wordt dit duidelijk gemaakt in de beschrijving van de betreffende dienst of tool.
   De hoster verwerkt uw gegevens alleen in onze opdracht en voor zover dit nodig is om de diensten op de website uit te voeren. De hoster verwerkt de gegevens niet voor eigen doeleinden. Wij hebben met de hoster een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten.
   b) Bij het bezoek op de website

   Bij het bezoeken van onze website wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie aan onze website verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen, totdat deze automatisch wordt verwijderd:

   • IP-adres van de bezoekende computer
   • Datum en tijdstip van het bezoek
   • Naam en URL van het opgeroepen bestand
   • Website via welke de website bezocht wordt (referrer url)
   • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider

   De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

   • Het garanderen van een probleemloze verbinding met de website
   • Het garanderen van een aangenaam gebruik van onze website
   • Analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit
   • Foutanalyse
   • en verder voor administratieve doeleinden

   Gegevens die tot u te herleiden zijn, zoals het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Indien wij de gegevens langer opslaan dan deze periode dan worden deze gegevens gepseudonimiseerd, zodat herleiding tot u niet meer mogelijk is.

   Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, sub 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven opgesomde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval worden de gegevens verzameld met het doel om u als persoon te herleiden.

   c) Leden/LogIn-gedeelte

   Het LogIn gebied dient om de verbruiks- en gebruikersgegevens van de betreffende klant in kaart te brengen in het kader van de vervulling van de contractuele relatie conform Art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO.

   d) Overdracht van gegevens bij gebruik van online-betaaldienstverleners

   Als u tijdens het gebruik van het webportaal besluit om uw rekening te vereffenen met een van de door ons aangeboden aanbieders van online betaaldiensten, worden uw contactgegevens aan hen doorgegeven als onderdeel van de bestelling die op deze manier wordt geactiveerd. De rechtmatigheid van de overdracht van de gegevens vloeit voort uit art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO, voor de uitvoering van de door u gekozen betaalmethode, alsmede onze rechtmatige belangen volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO om een gebruiksvriendelijke en ongecompliceerde betalingsverwerking mogelijk te maken.

   De persoonsgegevens die aan de online betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres of andere gegevens die nodig zijn voor de factuurverwerking, alsmede gegevens met betrekking tot het laadproces, zoals informatie over het laadproces of de locatie, factuurbedrag en belastingen als percentage, factuurinformatie, enz.

   Deze overdracht is noodzakelijk voor de verwerking van het laden van uw chauffeurs met de door u gekozen betaalmethode.

   Maar let op: Persoonsgegevens kunnen door de aanbieder van de online betaaldienst ook worden doorgegeven aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde ondernemingen, voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen uit uw bestelling na te komen of de persoonsgegevens namens de aanbieder moeten worden verwerkt.

   Afhankelijk van de gekozen betalingswijze, bijvoorbeeld factuur of automatische incasso, worden de aan de aanbieder doorgegeven persoonsgegevens door de aanbieder doorgegeven aan kredietinstellingen. Deze overdracht dient ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid in verband met de door u geplaatste bestelling. Welke kredietinstellingen betrokken zijn en welke gegevens in het algemeen door de desbetreffende aanbieder worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, kunt u nalezen in de respectieve verklaringen inzake gegevensbescherming van de aanbieders:
   Stripe Payments Europe, Ltd, Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, dpo@stripe.com, https://stripe.com/de/privacy 

   e) Contactformulier / eMail contact

   In ons webportaal is een formulier opgenomen zodat u te allen tijde contact met ons kunt opnemen. Om het contactformulier te gebruiken, moet u een naam invullen voor een persoonlijke aanhef en een geldig e-mailadres om contact met ons op te nemen, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en deze ook kunnen verwerken.

   Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, evenals uw IP-adres, verwerkt overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. b en f DSGVO voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die plaatsvinden naar aanleiding van uw aanvraag, of voor de uitoefening van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten.

   U kunt ons ook een e-mail sturen via het in ons webportaal opgegeven e-mailadres. In dit geval zullen wij uw e-mailadres en de door u in de e-mail verstrekte informatie overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. b en f DSGVO opslaan en verwerken om uw bericht te verwerken.

   f) Nieuwsbrief

   Inhoud van de nieuwsbrief en aanmeldingsgegevens

   Wij sturen u alleen een nieuwsbrief toe indien u deze bij ons bestelt en uw toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub a van de AVG. De inhoud van de nieuwsbrief wordt bij aanmelding van de nieuwsbrief concreet beschreven. Voor aanmelding van de nieuwsbrief volstaat het als u uw e-mailadres opgeeft. Indien u verdere vrijwillige informatie, zoals uw naam en/of uw geslacht verstrekt dan wordt dit uitsluitend gebruikt voor het personaliseren van de aan u gerichte nieuwsbrief.

   Double-opt-in en vastlegging

   Voor het aanmelden bij onze nieuwsbrief maken wij om veiligheidsredenen gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure, zodat niemand zich met een vreemd e-mailadres kan aanmelden. U ontvangt daarom na aanmelding voor onze nieuwsbrief eerst een e-mail met het verzoek uw aanmelding te bevestigen. Pas wanneer deze bevestigd is, wordt de aanmelding geldig.

   Bovendien wordt uw aanmelding voor de nieuwsbrief vastgelegd. Tot de verslaglegging behoort de opslag van het aanmeld- en bevestigingstijdstip, uw opgegeven gegevens en uw IP-adres. Indien u uw gegevens verandert, worden deze veranderingen eveneens vastgelegd.

   Herroeping

   Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Hiertoe kunt u op de link onderaan elke nieuwsbrief klikken of ons een mail sturen op het volgende e-mailadres: info@reev.com

   Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

   Gebruik van Salesforce

   Wij versturen onze nieuwsbrief en marketinge-mails met behulp van Salesforce Salescloud en Salesforce Marketing Cloud Account Engagement, die worden aangeboden door Salesforce Inc. (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, VS).

   De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en hun andere in deze kennisgeving beschreven gegevens worden opgeslagen in de Salesforce-cloud in de VS. Salesforce gebruikt deze informatie om de nieuwsbrief namens ons te versturen en te evalueren. Bovendien kan Salesforce deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren. Salesforce gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

   Wij hebben de nieuwe standaard contractuele clausules met Salesforce afgesloten. Salesforce verkrijgt niet het recht om uw gegevens te delen. Het privacybeleid van Salesforce vindt u hier.

   e) Formulier Event/Webinar

   Voor geïnteresseerden in onze webinars bieden wij een formulier aan. Indien u hieraan wilt deelnemen, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig om u als deelnemer van het webinar te kunnen identificeren. Om aan het event te kunnen deelnemen sturen wij u vooraf een toegangslink toe aan het door u opgegeven e-mailadres. Na afloop van het event ontvangt u bovendien nog een e-mail met materiaal.

   Indien u zich voor een event aanmeldt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens en uw IP-adres conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub b en f van de AVG verwerkt om voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te kunnen nemen of om ons gerechtvaardigd belang, namelijk: de uitoefening van onze zakelijke werkzaamheden, te kunnen waarnemen.

   GoToWebinar

   Voor het uitvoeren van onze events maken wij gebruik van de diensten van de dienstverlener GoToWebinar van de aanbieder LogMeIn Ireland Limited (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Ierland). Bij aanmelding voor het event worden de door u opgegeven persoonsgegevens (e-mailadres, bedrijf en telefoonnummer) verwerkt. Met name gaat het daarbij om de naam, voornaam, bedrijf, telefoonnummer en het e-mailadres.

   Wij hebben met GoToWebinar een overeenkomst gesloten voor gegevensverwerking. GoToWebinar verkrijgt geen recht op overdracht van uw gegevens.

   De gegevensverwerking vindt plaats in Duitsland, elders in de Europese Unie en de Verenigde Staten. De veiligheid van de gegevensverwerking in de Verenigde Staten wordt door een adequaat beschermingsniveau zeker gesteld door EU-standaardclausules overeen te komen. Meer informatie in de privacyverklaring van de aanbieder:  https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy/us

   Het gebruik van de dienst van GoToWebinar geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub f van de AVG. Ons belang richt zich op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig ticketsysteem, hetgeen ons zakelijk belang dient. Dit komt bovendien overeen met de verwachtingen van de gebruiker.

   9. Analyse- en trackingtools

   Wij maken op onze website gebruik van de hierna opgesomde analyse- en trackingtools. Deze dienen ertoe om de voortdurende optimalisatie van onze webportal zeker te stellen en deze vraaggestuurd vorm te geven.

   Deze tools zetten wij in op grond van de door u verstrekte toestemming conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde door verandering van de cookie-instellingen herroepen. De verwerking tot aan de herroeping blijft rechtmatig.

   De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën kunt u uit de desbetreffende tools ontlenen.

   a)    Google Analytics

   Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics: een webanalysedienst van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna: “Google”).

   Google Analytics maakt in dit verband gebruik van cookies (zie artikel 7). De door de cookie geproduceerde informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website, zoals:

   • naam, versie van de gebruikte browser;
   • besturingssysteem van uw computer;
   • website via welke de website bezocht wordt (referrer url);
   • IP-adres van de bezoekende computer; en
   • tijdstip van de aanvraag op de server,

   worden in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA verstuurd en daar ingekort.

   Door de activatie van IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het EER-akkoord (Europese Economische Ruimte) afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar ingekort.

   In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en om rapporten op te stellen met betrekking tot activiteiten op de website. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het gebruik van internet te kunnen leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

   U kunt de opslag van cookies voorkomen door een betreffende instelling in uw webbrowser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functionaliteiten van onze websites volledig kunt gebruiken.

   U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

   U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld:
   Click here to opt-out of Google Analytics

   b)    Google Remarketing

   Wij gebruiken de remarketingfunctie van Google Analytics om reclamecampagnes – inclusief Google AdWordscampagnes – aan de bezoekers van onze website te richten.

   Hierbij wordt aan u, op basis van uw eerdere raadplegingen op onze website, bij uw bezoek aan andere websites van het Google Displaynetwerk, relevante reclameboodschappen gepresenteerd.

   Het DoubleClick cookie maakt het Google, onszelf en andere derde aanbieders mogelijk om doelgericht reclame te tonen die overeenkomen met uw interesses op grond van voorafgaand bezoek aan onze of andere websites. Deze reclame kan op websites van Google en/of andere beheerders van het Google reclamenetwerk worden getoond. Wij maken eveneens gebruik van de Google Analytics reclamefuncties om de effectiviteit van onze eigen reclamecampagnes te analyseren.

   U kunt uw Google reclame-instellingen gepersonaliseerd aanpassen en bezwaar maken tegen interesse-gebaseerde advertenties van Google. In dit geval wordt de (voor elk cookie individueel verstrekte) cookie-id van het DoubleClickcookie overschreven en kan niet meer met een bepaalde browser in verband worden gebracht.

   Indien u alle cookies van uw apparaat verwijdert, wordt mogelijkerwijs een nieuw cookie van DoubleClick geplaatst. In dat geval dient u uw herroepingsinstellingen eveneens te vernieuwen. U kunt het cookie van DoubleClik permanent deactiveren door hier: http://www.google.com/settings/ads/plugin de betreffende browserplug-in te downloaden en te installeren. U kunt het gebruik van cookies van derde aanbieders met het doel van online reclame op de website in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/ of die van de Europese UNIE http://www.youronlinechoices.com/ deactiveren.

   Indien u via uw Google-account er mee in hebt toegestemd dat uw reclame-en appbrowsegeschiedenis door Google met uw Google-account wordt verbonden en informatie uit uw Google account voor het personaliseren van advertenties worden gebruikt, gebruikt Google Data gegevens van u, samen met Google Analytics, om doelgroep-lijsten voor apparaat-overstijgende remarketing te creëren. Hiertoe worden door Google Analytics voor u als gebruiker op onze website Google geauthenticeerde IDs verzameld die zijn verbonden met uw Google account. Vervolgens worden deze IDs door Google Analytics tijdelijk verbonden met gegevens van Google Analytics om onze doelgroepen te optimaliseren.

   Klik hier om een overzicht met betrekking tot gegevensbescherming bij Google te ontvangen. [https://support.google.com/analytics/answer/6004245]

   c)    Google AdWords

   Wij maken op onze website gebruik van Google Adwords: een online reclameprogramma van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna: “Google”). Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van conversiontracking. Met deze tool plaatst Google AdWords een cookie op uw eindapparaat als u via een Google advertentie op onze website komt.

   Dit cookie verloopt na 30 dagen. Het dient niet ter persoonlijke identificatie. Bezoekt u als gebruiker onze website en het cookie werkt nog dan is voor ons samen met Google herkenbaar dat u op de betreffende advertentie hebt geklikt en zo op onze website bent gekomen. Hierbij wordt aan elke Google AdWords klant een ander cookie toegewezen. Zodoende zijn cookies niet via de website van de AdWords te volgen.

   Met de door conversioncookies verzamelde gegevens worden conversionstatistieken voor AdWordsklanten opgesteld. Wij als klant van Google AdWords komen zo het totaal aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben gereageerd en vervolgens naar onze website worden doorgeleid die van een conversiontrackingtag werd voorzien. Wij ontvangen bij deze procedure geen informatie, waarmee we u als gebruiker persoonlijk kunnen identificeren.

   Indien u de trackingprocedure wilt afwijzen, dan kunt u via uw webbrowser de Google conversiontrackings deactiveren.

   Maak in dat geval gebruik van de helpfunctie van uw webbrowser voor meer informatie. Meer informatie over de privacy bepalingen van Google vindt u op http://www.google.de/policies/privacy/.

   d)    HubSpot

   Wij maken op onze website gebruik van de analysedienst “HubSpot”. Deze wordt aangeboden door HubSpot Inc (25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA).

   Wij maken op onze website, ten behoeve van analysedoeleinden, gebruik van HubSpot: een dienst van HubSpot Inc. [HubSpot is gecertificeerd met het EU-US Privacy Shield.] Hierbij worden zogenaamde “Web-beacons” gebruikt en ook “cookies” worden geplaatst, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website door u mogelijk maken. De verzamelde informatie (zoals: IP-adres, geografische locatie, browsertype, duur van het bezoek en opgeroepen sites) analyseert HubSpot in opdracht van ons om rapporten over het bezoek en de bezochte sites door emonvia te genereren. Indien u zich op een e-mailnieuwsbrief abonneert en marketingdocumenten downloadt, kunnen wij met HubSpot tijdens uw bezoeken bij emonvia ook via uw extra informatie (naam/e-mailadres) persoonsgegevens verzamelen en u eventueel doelgericht informeren over onderwerpen die uw interesse hebben. Indien u verzameling door HubSpot niet wenst kunt u de opslag van cookies te allen tijde door middel van uw browserinstellingen voorkomen. Meer informatie over de wijze van functioneren van HubSpot vindt u in de privacyverklaring van HubSpot Inc., te raadplegen via: http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

   e)    LinkedIn Conversion Tracking

   Op onze website maken wij gebruik van de converstietrackingfunctie van LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place,Dublin 2, Ierland). Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om u, in aansluiting op een bezoek op onze internetsite, doelgericht met reclame-advertenties aan te spreken. Bovendien vindt door LinkedIn rapportage plaats, waaruit blijkt hoe succesvol de door ons getoonde reclame-advertenties zijn en hoe gebruikers in zijn algemeenheid met onze website interacteren. Indien u zich voor een bezoek op onze website heeft ingelogd bij LinkedIn dan wordt deze in het kader van conversiontracking herkend en u wordt als bezoeker van onze website in verbinding gebracht met uw LinkedIn-account.

   Meer informatie leest u in de privacyverklaring van LinkedIn:

   https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

   Bovendien heeft u de mogelijkheid om interesse gebaseerde reclame via LinkedIn uit te zetten. Dit is mogelijk via de volgende link:

   https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

   10. Video

   YouTube

   Wij bedden, in het kader van iFrame, video’s van YouTube op onze website in. Dit wordt beheerd door Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). In het kader van de inbedding van de video’s hebben wij de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van YouTube geactiveerd.

   Indien u tijdens uw bezoek een YouTube video afspeelt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt en wordt aan de YouTube server meegedeeld, welke van onze sites u heeft bezocht. Hierdoor kan YouTube uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen indien u zich voor het bezoek aan onze website uitlogt van uw gebruikersaccount. Bovendien plaatst YouTube bij het starten van de service verschillende cookies om naar eigen informatie haar aangeboden diensten te verbeteren en misbruik te voorkomen.

   Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens en de geplaatste cookies vindt u in de privacyverklaring van YouTube via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

   De rechtsgrond komt voort uit de door u verstrekte toestemming conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, indien u de cookie-instellingen op onze website verandert.

   11. Rechten van de betrokkenen

   U beschikt over de volgende rechten:

    

   a) Informatie

   U heeft conform artikel 15 van de AVG het recht om informatie te krijgen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. Dit recht op informatie omvat daarbij informatie over

   • de verwerkingsdoelen
   • de categorieën van persoonsgegevens
   • de ontvanger of categorie van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt.
   • de geplande bewaartermijn of tenminste de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn
   • het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar
   • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
   • De herkomst van uw persoonsgegevens, indien deze niet bij ons werden verzameld
   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling en, waar van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan

    

   b) Rectificatie

   Volgens artikel 16 van de AVG heeft u een recht op onmiddellijke rectificatie van bij ons onjuiste of onvolledig opgeslagen persoonsgegevens.

    

   c) Verwijdering

   Volgens artikel 17 van de AVG heeft u het recht om de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens van ons te eisen, voor zover verdere verwerking om een van de volgende redenen niet nodig is:

   • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
   • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
   • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is gedelegeerd;
   • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid conform artikel 9, lid 2, sub h) en i), en artikel 9, lid 3 van de AVG;
   • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden volgens artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder sub a ) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; en
   • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

    

   d) Beperking van de verwerking

   Conform artikel 18 van de AVG kunt u om een van de volgende redenen verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

   • U bestrijdt de juistheid van uw persoonsgegevens.
   • De verwerking is onrechtmatig en u wijst verwijdering van de persoonsgegevens af.
   • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

    

   e)    Kennisgeving

   Indien u een correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of een beperking van de verwerking op grond van de AVG wenst dan delen wij dit aan alle ontvangers mee met wie uw persoonsgegevens zijn gedeeld, tenzij dit onmogelijk blijkt of met buitensporig veel inzet gepaard gaat. U kunt van ons eisen dat wij de identiteit ontvanger aan u meedelen.

    

   f)    Overdracht

   U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.

   U hebt eveneens het recht om de overdracht van deze gegevens aan derden te eisen, voor zover de verwerking met de hulp van een geautomatiseerd proces plaatsvond en berust op een toestemming conform artikel 6 lid 1 sub 1, sub a of artikel 9 lid 2 sub a op een overeenkomst conform artikel 6 lid 1, sub 1, sub b van de AVG.

    

   g)    Herroeping

   Conform artikel 7, lid 3 AVG heeft u tegenover ons het recht uw verstrekte toestemming te allen tijde te herroepen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking daarvan, onverlet. In de toekomst mogen wij de gegevensverwerking die op uw herroepen toestemming berustte niet meer voortzetten.

    

   h)    Klacht

   Conform artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een beroep in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

    

   i)    Bezwaar

   Voor zover uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub f AVG werden verwerkt, heeft u volgens artikel 21 AVG het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover daarvoor gronden zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar zich richt tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen herroepingsrecht dat zonder opgaaf van de bijzondere situatie door ons wordt uitgevoerd. Indien u van uw herroepingsrecht of recht op correctie gebruik wilt maken, volstaat een e-mail aan info@reev.com.

    

   j)    Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

   U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking– waaronder profiling– gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

    

   1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;
   2. op grond van rechtsvoorschriften van de Europese Unie of de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen toegestaan is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
   3. met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt.

   Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel  9, lid 1 van de AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, sub a) of g), van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

   Met betrekking tot de in i) en ii) genoemde gevallen nemen wij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van onze zijde, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

   12. Verandering van de privacyverklaring

   Indien wij de privacyverklaring veranderen dan wordt dit via de website kenbaar gemaakt.

   Stand 26.04.2022

   1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming

   a) De verantwoordelijke

   De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen op het gebied van gegevensbescherming is:

   reev GmbH

   Sandstraße 3
   80335 München

   Tel: +49 (0) 89 21538970

   eMail: legal@reev.com

   Website: https:reev.com

   b) De functionaris voor gegevensbescherming

   De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

   SiDIT GmbH
   Langgasse 20
   97261 Güntersleben
   eMail: info@sidit.de
   Website: https://sidit.de/

   2. Verklaring van begrippen

   Wij hebben onze privacyverklaring vormgegeven volgens de beginselen van duidelijkheid en transparantie. Indien er desondanks onduidelijkheden zijn met betrekking tot het gebruik van verschillende begrippen, dan kunnen de betreffende definities hier worden geraadpleegd.

   3. Rechtsgrond inzake verwerking van persoonsgegevens

   Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam en voornaam, uw e-mailadres en IP-adres etc. alleen indien hiervoor een wettelijke basis bestaat. Hierbij komen conform de AVG met name de volgende regelingen in aanmerking:
   • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub a AVG: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
   • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub b AVG: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
   • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub c AVG: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
   • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub d AVG: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
   • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub e AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
   • Artikel 6, lid 1, sub 1, sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

   We wijzen u er echter in de betreffende passages van deze privacyverklaring nog eens op, op welke rechtsgrond de verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt.

   4. Overdracht van de persoonsgegevens

   Ook bij overdracht van persoonsgegevens gaat het om een verwerking in de zin van paragraaf 3. Op deze plek willen we u echter nogmaals apart informeren over het onderwerp overdracht aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens ligt ons nauw aan het hart. Om deze reden zijn wij bijzonder voorzichtig als het gaat over het overdragen van uw gegevens aan derden.

   Overdracht aan derden vindt daarom slechts plaats als er een rechtsgrond voor de verwerking bestaat. Wij dragen bijvoorbeeld persoonsgegevens aan personen of ondernemingen over die voor ons werkzaam zijn als verwerker conform artikel 28 AVG. Verwerker is eenieder die in opdracht van ons – met name in een instructie- of controleverhouding ten aanzien van ons – persoonsgegevens verwerkt.

   Conform de voorschriften van de AVG sluiten wij met elk van onze verwerkers een overeenkomst om deze te verplichten tot naleving van de voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en om daarmee een omvattende bescherming te waarborgen.

   5. Bewaartermijn en verwijdering

   Uw persoonsgegevens worden door ons verwijderd indien deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld of op andere wijze werden verwerkt, de verwerking niet noodzakelijk is voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, of om te kunnen voldoen aan een juridische verplichting om redenen van algemeen belang, voor het uitoefenen van claims of ter verdediging van rechtsaanspraken.

   6. SSL-encryptie

   Deze website maakt, om veiligheidsredenen, gebruik van SSL-encryptie en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijvoorbeeld de aanvragen die u ons als websitebeheerder stuurt. Een versleutelde verbinding herkent u doordat de adresbalk van de browser van “http://” wisselt naar “https://” en aan het slot tekentje in de adresbalk.

   Indien SSL-encryptie is geactiveerd kunnen gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden worden meegelezen.

   7. Cookies

   Op ons webportal maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine datapakketjes die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat worden opgeslagen indien u onze website bezoekt. Deze cookies dienen ertoe informatie in combinatie met het gebruikte eindapparaat vast te leggen.

   Bij het gebruik van cookies is er een onderscheid tussen de technisch noodzakelijke en de “overige” cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn van toepassing indien deze absoluut noodzakelijk zijn om een uitdrukkelijk door u gewenste dienst van de informatiemaatschappij beschikbaar te stellen.

   a. Sessiecookies

   Om het gebruik van ons aanbod voor u aangenaam vorm te geven, maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies (bijvoorbeeld bij taal- of schriftkeuze, winkelmandje etc.). Deze sessiecookies vallen onder de categorie technisch noodzakelijke cookies en worden na het verlaten van onze site automatisch verwijderd. De rechtsgrond voor de cookies komt voort uit artikel 6, lid 1, sub 1, sub c AVG, een wettelijke toestemming.

   b. CleanTalk anti-spamcontrole

   Wij maken gebruik van de dienst “Clean Talk” die de website beschermt tegen spam. Het gebruik geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

   Uit veiligheidsoverwegingen, en als bescherming tegen spam, worden uw gegevens verwerkt in de Clean Talk Cloud Service en voor maximaal 45 dagen opgeslagen in logfiles. Na afloop van de genoemde termijn worden deze gegevens volledig verwijderd. CleanTalk kan informatie over de spamactiviteit van IP- of e-mailadressen gebruiken om alle met zijn dienst verbonden websites passende anti-spambescherming aan te bieden.

   Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door CleanTalk kan worden gevonden in de privacyverklaring van CleanTalk Inc.: https://cleantalk.org/publicoffer#privacy

   c. IPAPI.CO

   Ten behoeve van automatische lokalisering van de plaats, het land, de tijdzone en de toegang tot de website met de computer of het mobiele eindapparaat en van de internetaanbieder en de routinginformatie (IP-adres) gebruiken wij de tool IPAPI (www.ipapi.co) van Kloudend.inc. De tool dient ertoe de inhoud van onze website aan de hand van de informatie met betrekking tot de lokalisatie aan te passen en beter op de betreffende bezoeker aan te passen. Bovendien dient de tool ter bescherming tegen aanvallers en bots. De rechtsgrond van de gegevensverwerking komt voort uit ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons hiervoor noodzakelijk gerechtvaardigd belang ligt daarbij in het grote nut dat de hierboven beschreven functies hebben voor ons aanbod. De lokalisering van uw plaats maakt het ons met name mogelijk een vraaggerichte reactie en optimalisatie van ons aanbod te realiseren en vergemakkelijkt de technische realisatie van onze website. De privacyverklaring van Kloudend.inc treft u aan op: https://ipapi.co/privacy/

   7.1 Cookies

     Op onze website maken wij gebruik van de volgende cookies:

     *xxx staat voor uw für Google Analytics Property ID

     **xxx staat voor Cookiebeleid-ID

     ***xxx staat voor Gebruikers-ID

     Aanbieder Cookies Doel Duur Datenschutzerklärung des Anbieters
     Didomi euconsent Dit cookie omvat de IAB TCF-toestemmingsreeks en toestemmingsinformatie voor alle standaard IAB-aanbieders en -doeleinden. 1 jaar https://privacy.didomi.io/en/policy
     Google DoubleClick DSID Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker op te slaan. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om geïndividualiseerde reclame te tonen. 1 jaar https://policies.google.com/privacy
     Google DoubleClick DSID Gebruikt door Google DoubleClick om de handelingen van de gebruiker op de website na het bekijken van of het klikken op een van de advertenties van de aanbieder te registreren en te rapporteren, met als doel de doeltreffendheid van een advertentie te meten en gerichte reclame aan de gebruiker te tonen. 1 jaar https://policies.google.com/privacy
     Google 1P_JAR, DV, NID Deze cookies slaan uw voorkeursinstellingen op, volgen hoe u onze website gebruikt om u advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn. Max. 2 jaar https://policies.google.com/privacy
     Google AID, DSID, TAID, ANID, OTZ Coördinatie van de advertenties die voor u worden weergegeven op verschillende apparaten en het meten van conversiegebeurtenissen. Max. 2 jaar https://policies.google.com/privacy
     Google APISID, CONSENT, SID, HSID, SAPISID, SSID, SIDCC Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers te authenticeren, frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

     SIDCC – 3 month;

     CONSENT – 20 jaar;

     anderen – 2 jaar

     https://policies.google.com/privacy
     Google _ga, _gid Opstellen van statistieken over het gebruik van de website.

     _ga – 2 jaar; _gid – 24

     stunden

     https://policies.google.com/privacy
     Google _gat gtag xxx* Google Analytics cookie voor het beperken van het aantal verzoeken. 1 minuut https://policies.google.com/privacy
     Google Secure-APISID, _Secure-3PAPISID, Secure-3PSID, _Secure-HSID, _Secure-SSID Gebruikt voor targetingdoeleinden om de interesses van websitebezoekers te profileren en zo relevante en gepersonaliseerde Google-reclame weer te geven. 6 maanden tot 2 jaar https://policies.google.com/privacy
     Facebook -fbp Identificatie van gebruikers die de website reeds hebben bezocht. 3 maanden https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=data_policy_redirect&entry=0
     Salesforce visitor id<accountid> De bezoekerscookie bevat een unieke bezoekers-ID en de unieke ID voor uw account. De account-ID zorgt ervoor dat de bezoeker in het juiste Pardot-account wordt geregistreerd. Deze cookie wordt voor bezoekers aangemaakt door de Pardot tracking code. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
     Salesforce pi_opt_in<accountid> Als de opt-in voorkeuren voor tracking zijn ingeschakeld, worden de pi_opt_in cookies ingesteld met een waarde waar of onwaar wanneer de bezoeker in- of uitschakelt van tracking. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
     Salesforce visitor_id<accountids-hash De visitor hash cookie bevat de account ID en slaat een unieke code op. Deze cookie is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat een kwaadwillende gebruiker niet kan doen alsof hij een bezoeker van Pardot is en toegang kan krijgen tot de relevante prospectinformatie. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
     Salesforce Ipv<accountid> Dit LPV-cookie is ingesteld om te voorkomen dat Pardot meerdere paginabezoeken aan een enkel item binnen een sessie van 30 minuten bijhoudt. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
     Salesforce pardot Een sessiecookie met de naam pardot wordt in uw browser geplaatst terwijl u als gebruiker bij Pardot bent aangemeld of wanneer een bezoeker een formulier, landingspagina of pagina met Pardot-trackingcode opent. De cookie geeft een actieve sessie aan en wordt niet gebruikt voor tracking. 1 jaar https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
     Borlabs Cookie Solution _jubeuconsent, _jub_cs-xxx** Worden gebruikt door Borlabs Cookie Extensie
     gebruikt om voorkeuren voor toestemming te geven om Cookies op te slaan.
     1 jaar https://de.borlabs.io/datenschutz/
     WordPress wp-settings-xxx*** Wordt gebruikt om de wp-admin configuratie van een gebruiker te onderhouden. 1 jaar https://de.wordpress.org/about/privacy/cookies/
     WordPress wordpress_test_cookie Test of een cookie kan worden ingesteld. Tot het einde van de browsing sessie. https://de.wordpress.org/about/privacy/cookies/

     8. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en het doel waarmee zij verzameld worden

     a) Bij het bezoek op de website

     Bij het bezoeken van onze website wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie aan onze website verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen, totdat deze automatisch wordt verwijderd:

     • IP-adres van de bezoekende computer
     • Datum en tijdstip van het bezoek
     • Naam en URL van het opgeroepen bestand
     • Website via welke de website bezocht wordt (referrer url)
     • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw internetprovider

     De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

     • Het garanderen van een probleemloze verbinding met de website
     • Het garanderen van een aangenaam gebruik van onze website
     • Analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit
     • Foutanalyse
     • en verder voor administratieve doeleinden

     Gegevens die tot u te herleiden zijn, zoals het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Indien wij de gegevens langer opslaan dan deze periode dan worden deze gegevens gepseudonimiseerd, zodat herleiding tot u niet meer mogelijk is.

     Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, sub 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven opgesomde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. In geen geval worden de gegevens verzameld met het doel om u als persoon te herleiden.

     b) Nieuwsbrief

     Inhoud van de nieuwsbrief en aanmeldingsgegevens

     Wij sturen u alleen een nieuwsbrief toe indien u deze bij ons bestelt en uw toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub a van de AVG. De inhoud van de nieuwsbrief wordt bij aanmelding van de nieuwsbrief concreet beschreven. Voor aanmelding van de nieuwsbrief volstaat het als u uw e-mailadres opgeeft. Indien u verdere vrijwillige informatie, zoals uw naam en/of uw geslacht verstrekt dan wordt dit uitsluitend gebruikt voor het personaliseren van de aan u gerichte nieuwsbrief.

     Double-opt-in en vastlegging

     Voor het aanmelden bij onze nieuwsbrief maken wij om veiligheidsredenen gebruik van de zogenaamde double-opt-in procedure, zodat niemand zich met een vreemd e-mailadres kan aanmelden. U ontvangt daarom na aanmelding voor onze nieuwsbrief eerst een e-mail met het verzoek uw aanmelding te bevestigen. Pas wanneer deze bevestigd is, wordt de aanmelding geldig.

     Bovendien wordt uw aanmelding voor de nieuwsbrief vastgelegd. Tot de verslaglegging behoort de opslag van het aanmeld- en bevestigingstijdstip, uw opgegeven gegevens en uw IP-adres. Indien u uw gegevens verandert, worden deze veranderingen eveneens vastgelegd.

     Herroeping

     Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Hiertoe kunt u op de link onderaan elke nieuwsbrief klikken of ons een mail sturen op het volgende e-mailadres: info@reev.com

     Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

     Gebruik van “HubSpot”

     Wij versturen onze nieuwsbrief met behulp van de nieuwsbriefdienst “HubSpot”. Deze wordt aangeboden door HubSpot Inc (25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA).

     De e-mailadressen van onze nieuwsbriefontvangers en ook de andere in het kader van deze verklaring beschreven gegevens, worden opgeslagen op de servers van HubSpot in de Verenigde Staten. HubSpot gebruikt deze informatie voor het versturen en analyseren van de nieuwsbrief in onze opdracht. Voor het overige kan HubSpot naar eigen informatie deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen diensten, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. HubSpot gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om deze zelf aan te schrijven of aan derden over te dragen.

     Wij hebben met HubSpot een overeenkomst gesloten voor gegevensverwerking. HubSpot verkrijgt geen recht op overdracht van uw gegevens.

     U vindt de privacyverklaring van HubSpot hier.

     Het gebruik van de nieuwsbriefdienst HubSpot geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1, sub 1, sub f van de AVG. Ons belang richt zich op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem, hetgeen ons zakelijk belang dient. Dit komt bovendien overeen met de verwachtingen van de gebruiker.

     c) Contactformulier/e-mailcontact

     Wij stellen via onze website een formulier aan u beschikbaar, zodat u de mogelijkheid heeft te allen tijde contact met ons op te nemen. Voor het gebruik van het contactformulier is het noodzakelijk dat u, ten behoeve van een persoonlijke aanhef, een naam en een geldig e-mailadres opgeeft, zodat wij contact met u op kunnen nemen. Zo weten wij van wie de aanvraag komt en kunnen wij deze ook afhandelen.

     Indien u ons via het contactformulier een vraag stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens en uw IP-adres conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub b en f van de AVG verwerkt om voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te kunnen nemen, of om ons gerechtvaardigd belang te dienen, namelijk: de uitoefening van onze zakelijke werkzaamheden.

     U kunt ons ook, in plaats daarvan, een e-mail sturen naar het op onze website aangegeven e-mailadres. Wij slaan in dit geval uw e-mailadres op en verwerken deze en de in het kader van de e-mail verstrekte informatie conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub b en f van de AVG om uw bericht af te kunnen handelen.

     d) Gebruik van Google Maps

     Onze website maakt gebruik van de API van Google Maps. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) aan een server van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) naar de Verenigde Staten worden overgedragen en daar worden opgeslagen.

     Google zal de door Maps verzamelde informatie eventueel overdragen aan derden indien dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Uw IP-adres wordt echter in geen geval met andere gegevens van Google samengebracht. Desondanks moeten wij u erop wijzen dat het technisch mogelijk is dat Google afzonderlijke gebruikers op grond van de ontvangen gegevens zou kunnen identificeren.

     Wij hebben er geen invloed op of uw persoonsgegevens en persoonlijke profielen door Google voor andere doelen worden verwerkt. Indien u dit wilt voorkomen dan kunt u de service van Google Maps deactiveren en daarmee de gegevensoverdracht naar Google onderbreken. Hiertoe hoeft u slechts JavaScript in uw browser te deactiveren. In dat geval worden geen gegevens overgedragen, maar u kunt de kaartweergave op onze website ook niet meer gebruiken.

     De privacyverklaring van Google vindt u hier. [https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de]

     Het gebruik van Google Maps is een service aan u, zodat u onze locatie precies kunt herkennen en zo nodig uw bezoek aan ons beter kunt plannen. Het gebruik van Google Maps geschiedt op grond van uw toestemming conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub a van de AVG.

     e) Formulier Event/Webinar

     Voor geïnteresseerden in onze webinars bieden wij een formulier aan. Indien u hieraan wilt deelnemen, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig om u als deelnemer van het webinar te kunnen identificeren. Om aan het event te kunnen deelnemen sturen wij u vooraf een toegangslink toe aan het door u opgegeven e-mailadres. Na afloop van het event ontvangt u bovendien nog een e-mail met materiaal.

     Indien u zich voor een event aanmeldt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar door u opgegeven contactgegevens en uw IP-adres conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub b en f van de AVG verwerkt om voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te kunnen nemen of om ons gerechtvaardigd belang, namelijk: de uitoefening van onze zakelijke werkzaamheden, te kunnen waarnemen.

     Gebruik van “HubSpot”

     De aanmelding geschiedt met behulp van de nieuwsbriefdienst “HubSpot”. Deze wordt aangeboden door HubSpot Inc (25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA).

     De e-mailadressen van onze geïnteresseerden en ook de andere in het kader van deze verklaring beschreven gegevens, worden opgeslagen op de servers van HubSpot in de Verenigde Staten. HubSpot gebruikt deze informatie voor het versturen en analyseren van de deelnamelinks in onze opdracht. Voor het overige kan HubSpot naar eigen informatie deze gegevens gebruiken voor het optimaliseren of verbeteren van de eigen diensten, bijvoorbeeld voor technische optimalisatie van de verzending en de weergave van de uitnodiging of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen. HubSpot gebruikt de gegevens van onze geïnteresseerden echter niet om deze zelf aan te schrijven of aan derden over te dragen.

     Wij hebben met HubSpot een overeenkomst gesloten voor gegevensverwerking. HubSpot verkrijgt geen recht op overdracht van uw gegevens.

     U vindt de privacyverklaring van HubSpot hier.

     Het gebruik van de dienst van HubSpot geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub f van de AVG. Ons belang richt zich op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig ticketsysteem, hetgeen ons zakelijk belang dient. Dit komt bovendien overeen met de verwachtingen van de gebruiker.

     GoToWebinar

     Voor het uitvoeren van onze events maken wij gebruik van de diensten van de dienstverlener GoToWebinar van de aanbieder LogMeIn Ireland Limited (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Ierland). Bij aanmelding voor het event worden de door u opgegeven persoonsgegevens (e-mailadres, bedrijf en telefoonnummer) verwerkt. Met name gaat het daarbij om de naam, voornaam, bedrijf, telefoonnummer en het e-mailadres.

     Wij hebben met GoToWebinar een overeenkomst gesloten voor gegevensverwerking. GoToWebinar verkrijgt geen recht op overdracht van uw gegevens.

     De gegevensverwerking vindt plaats in Duitsland, elders in de Europese Unie en de Verenigde Staten. De veiligheid van de gegevensverwerking in de Verenigde Staten wordt door een adequaat beschermingsniveau zeker gesteld door EU-standaardclausules overeen te komen. Meer informatie in de privacyverklaring van de aanbieder:  https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy/us

     Het gebruik van de dienst van GoToWebinar geschiedt op grond van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub f van de AVG. Ons belang richt zich op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig ticketsysteem, hetgeen ons zakelijk belang dient. Dit komt bovendien overeen met de verwachtingen van de gebruiker.

     9. Analyse- en trackingtools

     Wij maken op onze website gebruik van de hierna opgesomde analyse- en trackingtools. Deze dienen ertoe om de voortdurende optimalisatie van onze webportal zeker te stellen en deze vraaggestuurd vorm te geven. Deze tools zetten wij in op grond van de door u verstrekte toestemming conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde door verandering van de cookie-instellingen herroepen. De verwerking tot aan de herroeping blijft rechtmatig.

     De betreffende gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën kunt u uit de desbetreffende tools ontlenen.

     a)    Google Analytics

     Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics: een webanalysedienst van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna: “Google”).

     Google Analytics maakt in dit verband gebruik van cookies (zie artikel 7). De door de cookie geproduceerde informatie met betrekking tot uw gebruik van deze website, zoals:

     • naam, versie van de gebruikte browser;
     • besturingssysteem van uw computer;
     • website via welke de website bezocht wordt (referrer url);
     • IP-adres van de bezoekende computer; en
     • tijdstip van de aanvraag op de server,

     worden in de regel overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA verstuurd en daar ingekort.

     Door de activatie van IP-anonimisering op onze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het EER-akkoord (Europese Economische Ruimte) afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verstuurd en daar ingekort.

     In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren en om rapporten op te stellen met betrekking tot activiteiten op de website. Daarnaast wordt deze informatie gebruikt om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het gebruik van internet te kunnen leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

     U kunt de opslag van cookies voorkomen door een betreffende instelling in uw webbrowser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet alle functionaliteiten van onze websites volledig kunt gebruiken.

     U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

     U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld:
     Click here to opt-out of Google Analytics

     b)    Google Remarketing

     Wij gebruiken de remarketingfunctie van Google Analytics om reclamecampagnes – inclusief Google AdWordscampagnes – aan de bezoekers van onze website te richten.

     Hierbij wordt aan u, op basis van uw eerdere raadplegingen op onze website, bij uw bezoek aan andere websites van het Google Displaynetwerk, relevante reclameboodschappen gepresenteerd.

     Het DoubleClick cookie maakt het Google, onszelf en andere derde aanbieders mogelijk om doelgericht reclame te tonen die overeenkomen met uw interesses op grond van voorafgaand bezoek aan onze of andere websites. Deze reclame kan op websites van Google en/of andere beheerders van het Google reclamenetwerk worden getoond. Wij maken eveneens gebruik van de Google Analytics reclamefuncties om de effectiviteit van onze eigen reclamecampagnes te analyseren.

     U kunt uw Google reclame-instellingen gepersonaliseerd aanpassen en bezwaar maken tegen interesse-gebaseerde advertenties van Google. In dit geval wordt de (voor elk cookie individueel verstrekte) cookie-id van het DoubleClickcookie overschreven en kan niet meer met een bepaalde browser in verband worden gebracht.

     Indien u alle cookies van uw apparaat verwijdert, wordt mogelijkerwijs een nieuw cookie van DoubleClick geplaatst. In dat geval dient u uw herroepingsinstellingen eveneens te vernieuwen. U kunt het cookie van DoubleClik permanent deactiveren door hier: http://www.google.com/settings/ads/plugin de betreffende browserplug-in te downloaden en te installeren. U kunt het gebruik van cookies van derde aanbieders met het doel van online reclame op de website in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/ of die van de Europese UNIE http://www.youronlinechoices.com/ deactiveren.

     Indien u via uw Google-account er mee in hebt toegestemd dat uw reclame-en appbrowsegeschiedenis door Google met uw Google-account wordt verbonden en informatie uit uw Google account voor het personaliseren van advertenties worden gebruikt, gebruikt Google Data gegevens van u, samen met Google Analytics, om doelgroep-lijsten voor apparaat-overstijgende remarketing te creëren. Hiertoe worden door Google Analytics voor u als gebruiker op onze website Google geauthenticeerde IDs verzameld die zijn verbonden met uw Google account. Vervolgens worden deze IDs door Google Analytics tijdelijk verbonden met gegevens van Google Analytics om onze doelgroepen te optimaliseren.

     Klik hier om een overzicht met betrekking tot gegevensbescherming bij Google te ontvangen. [https://support.google.com/analytics/answer/6004245]

     c)    Google AdWords

     Wij maken op onze website gebruik van Google Adwords: een online reclameprogramma van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna: “Google”). Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van conversiontracking. Met deze tool plaatst Google AdWords een cookie op uw eindapparaat als u via een Google advertentie op onze website komt.

     Dit cookie verloopt na 30 dagen. Het dient niet ter persoonlijke identificatie. Bezoekt u als gebruiker onze website en het cookie werkt nog dan is voor ons samen met Google herkenbaar dat u op de betreffende advertentie hebt geklikt en zo op onze website bent gekomen. Hierbij wordt aan elke Google AdWords klant een ander cookie toegewezen. Zodoende zijn cookies niet via de website van de AdWords te volgen.

     Met de door conversioncookies verzamelde gegevens worden conversionstatistieken voor AdWordsklanten opgesteld. Wij als klant van Google AdWords komen zo het totaal aantal gebruikers te weten die op onze advertentie hebben gereageerd en vervolgens naar onze website worden doorgeleid die van een conversiontrackingtag werd voorzien. Wij ontvangen bij deze procedure geen informatie, waarmee we u als gebruiker persoonlijk kunnen identificeren.

     Indien u de trackingprocedure wilt afwijzen, dan kunt u via uw webbrowser de Google conversiontrackings deactiveren.

     Maak in dat geval gebruik van de helpfunctie van uw webbrowser voor meer informatie. Meer informatie over de privacy bepalingen van Google vindt u op http://www.google.de/policies/privacy/.

     d)    HubSpot

     Wij maken op onze website gebruik van de analysedienst “HubSpot”. Deze wordt aangeboden door HubSpot Inc (25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA).

     Wij maken op onze website, ten behoeve van analysedoeleinden, gebruik van HubSpot: een dienst van HubSpot Inc. [HubSpot is gecertificeerd met het EU-US Privacy Shield.] Hierbij worden zogenaamde “Web-beacons” gebruikt en ook “cookies” worden geplaatst, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website door u mogelijk maken. De verzamelde informatie (zoals: IP-adres, geografische locatie, browsertype, duur van het bezoek en opgeroepen sites) analyseert HubSpot in opdracht van ons om rapporten over het bezoek en de bezochte sites door emonvia te genereren. Indien u zich op een e-mailnieuwsbrief abonneert en marketingdocumenten downloadt, kunnen wij met HubSpot tijdens uw bezoeken bij emonvia ook via uw extra informatie (naam/e-mailadres) persoonsgegevens verzamelen en u eventueel doelgericht informeren over onderwerpen die uw interesse hebben. Indien u verzameling door HubSpot niet wenst kunt u de opslag van cookies te allen tijde door middel van uw browserinstellingen voorkomen. Meer informatie over de wijze van functioneren van HubSpot vindt u in de privacyverklaring van HubSpot Inc., te raadplegen via: http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

     e)    LinkedIn Conversion Tracking

     Op onze website maken wij gebruik van de converstietrackingfunctie van LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place,Dublin 2, Ierland). Hierdoor hebben wij de mogelijkheid om u, in aansluiting op een bezoek op onze internetsite, doelgericht met reclame-advertenties aan te spreken. Bovendien vindt door LinkedIn rapportage plaats, waaruit blijkt hoe succesvol de door ons getoonde reclame-advertenties zijn en hoe gebruikers in zijn algemeenheid met onze website interacteren. Indien u zich voor een bezoek op onze website heeft ingelogd bij LinkedIn dan wordt deze in het kader van conversiontracking herkend en u wordt als bezoeker van onze website in verbinding gebracht met uw LinkedIn-account.

     Meer informatie leest u in de privacyverklaring van LinkedIn:

     https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

     Bovendien heeft u de mogelijkheid om interesse gebaseerde reclame via LinkedIn uit te zetten. Dit is mogelijk via de volgende link:

     https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

     10. Video

     YouTube

     Wij bedden, in het kader van iFrame, video’s van YouTube op onze website in. Dit wordt beheerd door Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). In het kader van de inbedding van de video’s hebben wij de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus van YouTube geactiveerd.

     Indien u tijdens uw bezoek een YouTube video afspeelt, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt en wordt aan de YouTube server meegedeeld, welke van onze sites u heeft bezocht. Hierdoor kan YouTube uw surfgedrag direct toewijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen indien u zich voor het bezoek aan onze website uitlogt van uw gebruikersaccount. Bovendien plaatst YouTube bij het starten van de service verschillende cookies om naar eigen informatie haar aangeboden diensten te verbeteren en misbruik te voorkomen.

     Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens en de geplaatste cookies vindt u in de privacyverklaring van YouTube via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

     De rechtsgrond komt voort uit de door u verstrekte toestemming conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub a van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde herroepen, indien u de cookie-instellingen op onze website verandert.

     11. Rechten van de betrokkenen

     U beschikt over de volgende rechten:

      

      

     a) Informatie

     U heeft conform artikel 15 van de AVG het recht om informatie te krijgen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. Dit recht op informatie omvat daarbij informatie over

     • de verwerkingsdoelen
     • de categorieën van persoonsgegevens
     • de ontvanger of categorie van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden verstrekt.
     • de geplande bewaartermijn of tenminste de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn
     • het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar
     • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
     • De herkomst van uw persoonsgegevens, indien deze niet bij ons werden verzameld
     • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling en, waar van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan

     b) Rectificatie

     Volgens artikel 16 van de AVG heeft u een recht op onmiddellijke rectificatie van bij ons onjuiste of onvolledig opgeslagen persoonsgegevens.

     c) Verwijdering

     Volgens artikel 17 van de AVG heeft u het recht om de onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens van ons te eisen, voor zover verdere verwerking om een van de volgende redenen niet nodig is:

     • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
     • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
     • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Europese Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is gedelegeerd;
     • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid conform artikel 9, lid 2, sub h) en i), en artikel 9, lid 3 van de AVG;
     • met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden volgens artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het onder sub a ) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; en
     • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

     d) Beperking van de verwerking

     Conform artikel 18 van de AVG kunt u om een van de volgende redenen verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

     • U bestrijdt de juistheid van uw persoonsgegevens.
     • De verwerking is onrechtmatig en u wijst verwijdering van de persoonsgegevens af.
     • Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

     e) Kennisgeving

     Indien u een correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of een beperking van de verwerking op grond van de AVG wenst dan delen wij dit aan alle ontvangers mee met wie uw persoonsgegevens zijn gedeeld, tenzij dit onmogelijk blijkt of met buitensporig veel inzet gepaard gaat. U kunt van ons eisen dat wij de identiteit ontvanger aan u meedelen.

     f) Overdracht

     U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen.

     U hebt eveneens het recht om de overdracht van deze gegevens aan derden te eisen, voor zover de verwerking met de hulp van een geautomatiseerd proces plaatsvond en berust op een toestemming conform artikel 6 lid 1 sub 1, sub a of artikel 9 lid 2 sub a op een overeenkomst conform artikel 6 lid 1, sub 1, sub b van de AVG.

     g) Herroeping

     Conform artikel 7, lid 3 AVG heeft u tegenover ons het recht uw verstrekte toestemming te allen tijde te herroepen. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór intrekking daarvan, onverlet. In de toekomst mogen wij de gegevensverwerking die op uw herroepen toestemming berustte niet meer voortzetten.

     h) Klacht

     Conform artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een beroep in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

     i) Bezwaar

     Voor zover uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, sub 1, sub f AVG werden verwerkt, heeft u volgens artikel 21 AVG het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover daarvoor gronden zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar zich richt tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen herroepingsrecht dat zonder opgaaf van de bijzondere situatie door ons wordt uitgevoerd. Indien u van uw herroepingsrecht of recht op correctie gebruik wilt maken, volstaat een e-mail aan info@reev.com.

     j) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

     U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking– waaronder profiling– gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit

     1. noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;
     2. op grond van rechtsvoorschriften van de Europese Unie of de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen toegestaan is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
     3. met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt.

     Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op de in artikel  9, lid 1 van de AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, sub a) of g), van de AVG van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen.

     Met betrekking tot de in i) en ii) genoemde gevallen nemen wij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van onze zijde, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

     12. Verandering van de privacyverklaring

     Indien wij de privacyverklaring veranderen dan wordt dit via de website kenbaar gemaakt.

     Stand 01.03.2023

     Heeft u nog vragen?

     Doe een productaanvraag of
     neem contact op met onze salesafdeling.

     reev Newsletter