Algemene privacybescherming volgens art. 13 en 14 DSGVO
 • Home
 • /
 • Algemene privacybescherming volgens art. 13 en 14 DSGVO

1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing voor de gegevensverwerking door:

Verantwoordelijk: reev GmbH

Adres: Sandstraße 3, 80335 München

Telefoon: 089 21538970

E-mail: info@reev.com

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze medewerker voor privacybescherming op het volgende adres bereiken:

E-mail: info@sidit.de

SiDIT GmbH, Langgasse 20, 97261 Güntersleben

 

3. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en type en doel van het gebruik ervan

a) Verzameling en opslag

Wanneer u de eerste keer contact met ons opneemt en/of een contract met ons afsluit, verzamelen we meestal de volgende informatie 

  • bedrijfsnaam
  • aanspreekvorm
  • voornaam, achternaam van de genoemde contactpersoon
  • adres (indien anders: factuuradres)
  • een geldig eMailadres
  • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • faxnummer
  • geboortedatum
  • bankgegevens
  • bestelgegevens  

  U krijgt in ons systeem een klantnummer van ons.

  b) Waarvoor verwerken we uw gegevens (doel van de verwerking) en op basis van welke rechtsgrondslag?

  Hierna informeren we u over wat en op welke rechtsgrondslag we uw gegevens verwerken.

  aa) Voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen en/of het vervullen van precontractuele maatregelen (art. 6 lid 1 zin 1 sub b) DSGVO)

  We verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen en/of precontractuele maatregelen uit te voeren die gebaseerd zijn op uw verzoek, d.w.z. in het bijzonde

   • voor het uitvoeren van het contract
   • om met u te corresponderen
   • voor facturatie
   • voor de afwikkeling van garantieclaims
   • voor de afwikkeling van eventuele aansprakelijkheidsclaims en de eventuele claims tegen u te doen gelden

   bb) Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 zin 1 sub a) DSGVO)

   Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, is de betreffende toestemming de rechtsgrondslag voor de genoemde verwerking.

   Dit heeft met name toepassing op

   • verzamelen en opslaan van andere persoonsgegevens,
   • reclame per telefoon of eMail
   • kerst- en jubileumwensen
   • documentatie van een klantaccount
   • gegevensoverdracht aan gelieerde bedrijven voor marketingdoeleinden  

   U kunt altijd toestemmingen met werking voor de toekomst intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen, die u ons voor het in werking treden van de DSGVO (Duitse algemene verordening gegevensbescherming), dus voor 25 mei 2018 hebt verleend. We brengen u op de hoogte, dat door het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

   cc) Als onderdeel van de belangenafweging (art. 6 lid 1 zin 1 sub f DSGVO)

   We kunnen uw gegevens bovendien op basis van een belangenafweging gebruiken om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te beschermen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

   • bijhouden van een bestelhistorie voor onze toekomstige diensten
   • voor klantadvies en ondersteuning en verkoop
   • algemene bedrijfsvoering en doorontwikkeling van producten en diensten
   • reclame-, markt- en opinieonderzoek

    Ons belang bij de betreffende verwerking blijft uit de betreffende doeleinden en is verder van economische aard. Voor zover dit mogelijk en passend is, verwerken we u gegevens pseudoniem en anoniem.

    dd) Op grond van wettelijke voorschriften (art. 6 lid 1 zin 1 sub c) DSGVO)

    We zijn onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke verplichtingen volgens de handelsvoorschriften voor bewaring en documentatie (uit HGB (Duits handelswetboek), StGB (Duits wetboek van strafrecht) of AO (Duitse belastingverordening)).

    4. Doorgeven van gegevens aan derden

    Ook bij het doorgeven van persoonsgegevens gaat het om verwerking in de zin van bovengenoemde paragraaf 3. We willen u hier nogmaals apart over het onderwerp doorgifte aan derden informeren. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Om deze reden zijn we heel voorzichtig als het gaat uw gegevens aan derden door te geven. Een doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt meestal om de volgende redenen. 

    • taakverwerkers, waarmee we een overeenkomst volgens art. 28 DSGVO hebben gesloten  
    • gelieerde bedrijven voor interne administratieve doeleinden of voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat u ons uw toestemming hebt gegeven om dit te doen  
    • verzending (bijv. verzenddienstverlener)
    • betaling (bijv. betalingsdienstaanbieder)
    • boekhouding (bijv. belastingadviseur)
    • juridische geschillen (bijv. advocaat)
    • communicatieplatformen (bijv. eMail)
    • eventueel autoriteiten 

    De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere verdragsluitende staat uit de Europese Economische Ruimte. Een eventuele verplaatsing naar een ander land gebeurt alleen als er wordt voldaan aan de speciale vereisten uit art. 44 ev. DSGVO .

    5. Verwijdering

    Uw persoonsgegevens worden door ons verwijderd voor zover deze voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn, de verwerking niet voor de uitoefening van het recht tot vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een rechtelijke plicht, om redenen van het openbare belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig zijn.

    6. Rechten van de betrokkenen

    U hebt het recht:

    • volgens art. 7 lid 3 DSGVO uw eerder gegeven toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we de verwerking van gegevens, die betrekking had op deze toestemming voor toekomstige verwerking niet meer mag worden uitgevoerd 

    • volgens art. 15 DSGVO informatie over uw persoonsgegevens die we hebben verwerkt te verlangen. U kunt met name informatie over de doelen van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën ontvangers, aan wie uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt, de geplande duur van de opslag, het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperken van de verwerking of intrekking, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de herkomst van hun gegevens, als deze niet bij ons worden verzameld, en over het bestaan een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig zinvolle informatie over de details ervan te verlangen; 

    • volgens art. 16 DSGVO direct om de rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verlangen; 

    • volgens art. 17 DSVGO het wissen van uw persoonsgegevens te verlangen die bij ons zijn opgeslagen, voor zover deze voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn, de verwerking niet voor de uitoefening van het recht tot vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een rechtelijke plicht, om redenen van het openbare belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig zijn; 

    • volgens art. 18 DSGVO de beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u de verwerking ervan afwijst en we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze gebruikt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u volgens art, 21 DSGVO bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking 

    • volgens art. 20 DSGVO uw persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt hebt, in een gestructureerde, gebruikelijke en door een machine te lezen formaat te ontvangen of het versturen aan een andere verantwoordelijke te verlangen en 

    • volgens art. 77 DSGVO bij een toezichthoudende instantie een klacht in te dienen. Meestal kunt u zich hiervoor melden bij een toezichthoudende instantie van uw vaste woonof verblijfplaats of werkplek.

    7. Recht van bezwaar

    Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met art. 6. lid 1 zin 1 sub f 21 DSGVO, hebt u het recht, volgens art 21 DSGVO bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als daar redenen voor zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, is een eMail naar info@reev.com

    Status: 01.04.2023

    1. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

    Deze privacyverklaring is van toepassing voor de gegevensverwerking door:

    Verantwortlicher: reev GmbH

    Adres: Sandstraße 3, 80335 München

    Telefoon: 089 21538970

    E-mail: info@reev.com

    2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

    U kunt onze medewerker voor privacybescherming op het volgende adres bereiken:

    E-mail: info@sidit.de

    SiDIT GmbH, Langgasse 20, 97261 Güntersleben

    3. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens en type en doel van het gebruik ervan

    a. Erhebung und Speicherung

    Wenn Sie erstmals in Kontakt mit uns treten und/oder mit uns einen Vertrag schließen, erheben wir in der Regel folgende Informationen:

    • Firmenname
    • Anrede, Vorname, Nachname der benannten Ansprechpartner
    • Anschrift (falls abweichend: Rechnungsadresse)
    • eine gültige E-Mail-Adresse,
    • Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
    • Faxnummer
    • Geburtsdatum
    • Bankdaten
    • Auftragsdaten

    U krijgt in ons systeem een klantnummer van ons.

    b. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage?

    Hierna informeren we u over wat en op welke rechtsgrondslag we uw gegevens verwerken.

    aa. Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten und/oder Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO)

    We verwerken uw persoonsgegevens voor het nakomen van contractuele verplichtingen en/of precontractuele maatregelen uit te voeren die gebaseerd zijn op uw verzoek, d.w.z. in het bijzonde

    • zur Vertragserfüllung;
    • zur Korrespondenz mit Ihnen;
    • zur Rechnungsstellung;
    • zur Abwicklung von Gewährleistungsansprüchen;
    • zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.

    bb. Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO)

    Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, is de betreffende toestemming de rechtsgrondslag voor de genoemde verwerking.

    Dit heeft met name toepassing op

    • Erhebung und Speicherung weiterer personenbezogenen Daten
    • Werbliche Ansprachen per Telefon oder E-Mail
    • Weihnachts-, Jubiläumsgrüße
    • Dokumentation eines Kundenkontos
    • Datenweitergabe an verbundene Unternehmen zu Marketingzwecken

    U kunt altijd toestemmingen met werking voor de toekomst intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen, die u ons voor het in werking treden van de DSGVO (Duitse algemene verordening gegevensbescherming), dus voor 25 mei 2018 hebt verleend. We brengen u op de hoogte, dat door het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

    cc. Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO)

    We kunnen uw gegevens bovendien op basis van een belangenafweging gebruiken om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te beschermen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden:

    • bijhouden van een bestelhistorie voor onze toekomstige diensten
    • voor klantadvies en ondersteuning en verkoop
    • algemene bedrijfsvoering en doorontwikkeling van producten en diensten
    • reclame-, markt- en opinieonderzoek

    Ons belang bij de betreffende verwerking blijft uit de betreffende doeleinden en is verder van economische aard. Voor zover dit mogelijk en passend is, verwerken we u gegevens pseudoniem en anoniem.

    dd. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO)

    We zijn onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals wettelijke verplichtingen volgens de handelsvoorschriften voor bewaring en documentatie (uit HGB (Duits handelswetboek), StGB (Duits wetboek van strafrecht) of AO (Duitse belastingverordening)).

    4. Weitergabe von Daten an Dritte und Auftragsverarbeiter

    Ook bij overdracht van persoonsgegevens gaat het om een verwerking in de zin van paragraaf 3. Op deze plek willen we u echter nogmaals apart informeren over het onderwerp overdracht aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Om deze reden zijn we heel voorzichtig als het gaat om gegevens door te geven aan derden.

    Een doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden gebeurt meestal om de volgende redenen.

    • Auftragsverarbeiter, mit denen wir eine Vereinbarung nach Art. 28 DSGVO geschlossen haben
    • verbundene Unternehmen für interne Verwaltungszwecke oder zu Marketingzwecken, sofern Sie uns Ihre Einwilligung hierfür erteilt haben
    • Versand (z.B. Versanddienstleister)
    • Zahlung (z.B. Zahlungsdienstleister)
    • Buchhaltung (z.B. Steuerberater)
    • Rechtsstreitigkeiten (z.B. Anwalt)
    • Kommunikationsplattformen (z.B. E-Mail)
    • Ggf. Behörden

    De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere verdragsluitende staat uit de Europese Economische Ruimte. Een eventuele verplaatsing naar een ander land gebeurt alleen als er wordt voldaan aan de speciale vereisten uit art. 44 ev. DSGVO .

    5. Verwijdering

    Uw persoonsgegevens worden door ons verwijderd voor zover deze voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn, de verwerking niet voor de uitoefening van het recht tot vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een rechtelijke plicht, om redenen van het openbare belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig zijn.

    6. Rechten van de betrokkenen

    U hebt het recht:

    • gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung

    beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;

    • gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

    • gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;

    • gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit voor zover deze voor de doelen, waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn, die Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

    • gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung

    unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

    • gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und

    • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden.

    7. Recht van bezwaar

    Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@reev.com

    Status: 01.04.2023

    Vragen?

    Doe een productaanvraag of
    neem contact op met onze salesafdeling.